Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond

VÅR 2018

Neste frist er 19. mars 2018

Søk digitalt her: www.billedkunst.no/soknad

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTSTØTTE
Utskriftsvennlig versjon av retningslinjer og veiledning finner du her:
Retningslinjer og veiledning for prosjektstøtte.

Formål og tildelingsbetingelser 
(Vedtatt på styremøte i Billedkunstnernes Vederlagsfond. 23. september 2016)

1. Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.

2. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt. På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.

3. Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.

4. Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.

Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.

Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.

5. Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50% av tiden (15 studiepoeng pr. semester).

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SKJEMA TIL PROSJEKTSTØTTE 
Elektroniske søknader må være lastet opp til NBKs søkeportal og bekreftet innen midnatt på fristen. Søknader på papir må være levert hos NBK eller være poststemplet innen fristen. Søknader stemplet med en senere dato, vil bli returnert og ikke behandlet.

Det er kun anledning til å søke om støtte til ett prosjekt ved hver søknadsrunde. Alle involverte i søknaden må være forespurt og ha sagt seg villig til å være deltager i prosjektet.

Dersom tildelingssummen ønskes delt mellom deltagerne, skal dette føres opp i forholdsmessig fordeling (prosent) av eventuelt innvilget beløp i søknadsskjema. Søknader som ikke er fullstendig utfylt, har for mye tekst (se rettledning nedenfor) eller ikke er bekreftet/underskrevet, vil bli avvist.

Veiledning / Utfylling av søknad:
Kortversjon eller synopsis av prosjektet må fylles ut i skjemaets felt for dette. Max 700 tegn. 

Prosjektbeskrivelse i søknaden skal ikke overstige 2 A4-sider eller 4000 tegn. Den skal belyse alle sider av prosjektet som er nødvendig for komiteens forståelse.

Budsjett skal ikke overstige 1 A4-side. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunstdelen av prosjektet, spesifiseres særskilt.

CV være vedlagt og skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend o a. Må ikke overstige 2 A4-sider. Lastes opp på eget felt i søkeportalen.

Antall kunstneriske vedlegg må begrenses til 10 bildefiler pr. søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Henvisning til websider anbefales kun brukt ved webkunstprosjekt. Dersom billedmateriale ønskes returnert i posten, må returporto legges ved. Ikke avhentet materiale vil bli makulert. Tildelt prosjektstøtte utbetales av Norske Billedkunstnere normalt i januar (høst) og juni (vår).

Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet på eget skjema: Rapportskjema her.
Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Logo finner du her

 

contakt bttn blck
 
 
 
 
 
 
 
 
footerfacebookicon  
 
Screen Shot 2016 06 06 at 10.58.11
 
Screen Shot 2016 06 06 at 11.05.14